Sản phẩm

GIẤY TẤM 3 LỚP

Kích thước: 0 MS: GIẤY TẤM 3 LỚP

GIẤY TẤM 2, 3, 4, 5, 7, 10 LỚP

Kích thước: 0 MS: GIẤY TẤM 2, 3, 4, 5, 7, 10 LỚP

GIẤY 2, 3, 5, 7 LỚP

Kích thước: GIẤY 2, 3, 5, 7 LỚP MS: GIẤY 2, 3, 5, 7 LỚP

GIẤY TẤM 3 LỚP

Kích thước: GIẤY TẤM 3 LỚP MS: GIẤY TẤM 3 LỚP

THÙNG CARTON 3 LỚP ĐÁY NẮP

Kích thước: MS: KNHTD

THÙNG CARTON 5 LỚP CÓ TAY BƯNG

Kích thước: MS: 3L2V1X

THÙNG CARTON 7 LỚP

Kích thước: MẪU THÙNG BE 06 MS: THÙNG CARTON 7 LỚP

THÙNG CARTON BẾ

Kích thước: MS: TCTB

HỘP CARTON 5 LỚP CÓ NẮP CÀI

Kích thước: MS: 5LCNC

HỘP CARTON 3 LỚP

Kích thước: MS: TC3L

HỘP CARTON BẾ LỖ

Kích thước: MS: HCTBL