THÙNG OFFSET 3,5,7 LỚP

THÙNG CARTON 5 LỚP CÓ TAY BƯNG

Kích thước: MS: 3L2V1X

THÙNG CARTON 7 LỚP

Kích thước: MẪU THÙNG BE 06 MS: THÙNG CARTON 7 LỚP

THÙNG CARTON BẾ

Kích thước: MS: TCTB